การตรวจ DNA คืออะไร?

การตรวจ DNA คืออะไร?

คนเรามักใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตหมดไปกับการลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด แต่ในหลายครั้ง ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่จำเพาะเกี่ยวกับตัวเราได้

การรู้จักตัวเองลึกถึงระดับ DNA จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพ
ได้อย่างตรงจุด โดยสามารถปรับไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของตัวคุณเอง

คำตอบอยู่ใน DNA ของคุณ

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาน

ดีเอ็นเอ (DNA) มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดที่บิดตัวทางขวา

แต่ละขั้นของบันไดเวียน DNA นี้ เกิดขึ้นจากการจับคู่กัน
ของไนโตรเจนเบส (nitrogenous base)  มี 4 ชนิด ได้แก่
– อะดีนีน (adenine, A)
– ไซโทซีน (cytosine, C)
– กัวนีน (guanine, G)
– ไทมีน (thymine, T)
การเรียงตัวของเบสทั้งสี่ เรียกว่า “รหัสพันธุกรรม” (genetic code)

ภายในเซลล์ 1 เซลล์ของคนเรา ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมที่มีลำดับเบสเรียงต่อกันกว่า 3 พันล้านคู่เบส และหากอ่านตัวอักษรเหล่านี้วินาทีละ 1 ตัวอักษร ต้องใช้เวลาถึง 95 ปี จึงจะอ่านครบ

คนเราทุกคนมีลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เหมือนกันกว่า 99.9%

ความแตกต่างของลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) เพียง 0.1% ที่เหลือนี้เอง ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน

ซึ่งเรา เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphism) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละตำแหน่งนี้ ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรูปร่างลักษณะภายนอก

จีเนียส ทำหน้าที่ถอดรหัส “สนิปส์” (SNPs) บนสายดีเอนเอ (DNA) เพื่อข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ

Geneus™ เป็นเจ้าแรกในไทยที่ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ DNA อย่างพร้อมมูลมากที่สุด
ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งด้านสุขภาพและพรสวรรค์ รวมกว่า 500 รายการ

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรมก็มีผลเช่นกัน

 • ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ
 • ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ รวมถึง
  สภาพแวดล้อมมีผลเช่นกัน สามารถทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนั้นๆ
  เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • การตรวจดีเอ็นเอไม่ใช่การวินิจฉัย แต่จะทำให้คุณทราบถึงความเสี่ยงหรือโอกาส
  ที่จะเกิดโรค
 • การรับรู้ความเสียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
  ได้อย่างเหมาะสม
 • ยกตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณพบว่า ร่างกายสลาย
  คาเฟอีนได้ช้ากว่าคนทั่วไป คาเฟอีนที่ตกค้างอยู่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
  เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
 • เมื่อทราบถึงความเสี่ยงนี้ของคุณเองแล้ว คุณก็สามารถเลือกที่จะจำกัดปริมาณ
  คาเฟอีนที่ได้รับใน แต่ละวัน หรือเลือกดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (decaffeinated coffee) แทนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

เราวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณอย่างไร

เราวิเคราะห์หาความแตกต่างของลำดับเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ บนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphisms)

สนิปส์ (SNPs) หรือการเปลี่ยนแปลงของเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ นั้นเองที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอก และส่งผลต่อการเกิดโรคหรือภาวะทางสุขภาพต่างๆ

ห้องปฏิบัติการของเราทำการสกัดดีเอ็นเอ (DNA) ออกมาจากเซลล์ในตัวอย่างน้ำลาย และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ DNA คือ Whole Genome Wide Array ที่คัดเลือกลำดับเบสมาจาก Whole Genome Sequencing และมีการออกแบบเป็นเฉพาะร่วมกับ Illumina inc. ผู้ผลิตชิปตรวจ DNA อันดับหนึ่งของโลก และได้รับการรับรองด้านความถูกต้องและแม่นยำ ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการ CAP Accredited และ CLIA Certified

ชุดตรวจสุขภาพและพรสวรรค์ระดับ DNA