homosexual genetics

จากงานวิจัยใหม่โดยการตรวจ DNA genome-wide association study(GWAS) ซึ่งมีอาสาสมัครจำนวนมากถึง 493,001 คน ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันสลับซับซ้อนของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการชื่นชอบเพศเดียวกัน

จากงานวิจัยใหม่โดยการตรวจ DNA genome-wide association study(GWAS) ซึ่งมีอาสาสมัครจำนวนมากถึง 493,001 คน ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันสลับซับซ้อนของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการชื่นชอบเพศเดียวกัน ในงานวิจัยได้ค้นพบความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งพันแบบ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมชอบเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามียีนเกย์ อย่างที่นักวิจัยตั้งใจกันไว้

งานวิจัยขนาดใหญ่ GWAS

ในงานวิจัยขนาดใหญ่ GWAS ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมชื่นชอบเพศเดียวกันนั้นมีความแตกต่างกันอยู่บางส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้ทั้งนั้น เหมือนกันลักษณะจำเพาะบุคคลที่สลับซับซ้อนอื่นๆ การชื่นชอบเพศเดียวกันมีผลมาจากทั้งพันธุกรรมและสภาวะแวดล้อมสังคม

นักวิจัยจาก สหรัสอเมริกา เนเธอแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ยังไม่สามารถหารูปแบบที่ชัดเจน เพื่อทำนายว่าบุคคลนั้นๆมีแนวโน้มที่ชัดเจนในการชื่นชอบเพศเดียวกัน

พบว่ามีอยู่หลายตำแหน่งของบนสาย DNA จะมีผลต่อพฤติกรรมเล็กน้อยสะสมไป ถ้ามีหลายตำแหน่งที่แตกต่างจากคนทั่วๆไป ก็จะทำให้เกิดลักษณะที่ชื่นชอบเพศเดียวกันได้

เนื่องจากว่าหัวข้องานวิจัยนี้ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ทำให้หาอาสาสมัครมาร่วมงานวิจัยได้ยาก รวมทั้งเงินทุนวิจัยจำกัด ทำให้งานวิจัยหลายๆงานเกี่ยวกับด้านนี้มีจำกัดภายใต้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่

สามารถอ่านบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่