Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy
1. คำนำ
บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด (“จีเนียส” หรือ “บริษัทฯ”) ใส่ใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบทุกประการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องบริษัทฯ มีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมไปถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่าบริษัทฯ ดำเนินการอย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุใด รวมทั้งมีข้อมูลและขั้นตอนอะไรบ้างที่บริษัทฯ นำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงเป็นความลับและปลอดภัย และบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการของจีเนียส ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน ตั้งแต่การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือการได้รับรายงานผลวิเคราะห์ดีเอ็นเอ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกใช้กับเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชันนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ หรือบริการอื่นๆที่ได้มีการเสนอจาก บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการที่ บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัดได้ทำการรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และนำส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน เมื่อมีการใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อท่านจะได้ทราบและเข้าใจสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ดังนั้น ท่านควรกลับเข้ามาอ่านนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทันที


2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทใดบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือโดยรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นที่บริษัทฯ มีอยู่หรือบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับ ขอบเขตการให้บริการและ/หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจหรือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้กับท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหรือถือครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือกใช้หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ
 • รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์และบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการจ่ายเงินของท่าน หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการสำรวจคือข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบสำรวจในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีจีเนียสของคุณ ข้อมูลการสำรวจอาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยจีเนียสหากคุณได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอม
 • ข้อมูลการสำรวจคือข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบสำรวจในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีจีเนียสของคุณ ข้อมูลการสำรวจอาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยจีเนียสหากคุณได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอม
 • เนื้อหาของผู้ใช้ คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลที่ผู้ใช้รายงาน, ข้อมูลการสำรวจ เช่นข้อความ, วิดีโอ, ข้อความ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิกหรือวัสดุอื่น ๆที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้บริการจีเนียส ไปยังหรือผ่านจีเนียส
 • ข้อมูลพฤติกรรมบนเว็บ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ ของ Geneus (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์, โดเมน, การดูหน้าเว็บ) ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก, คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน
 • ข้อมูลรวม หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปปะปนและรวมอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งได้
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive data) ของท่าน เช่น
 • ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล
 • เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์
 • รสนิยมหรือวิถีทางเพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม
หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับท่าน หรือให้บริการและ/หรือจัดหาสินค้าแก่ท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อกับท่าน หรือเข้าทำสัญญากับท่าน หรือปฏิบัติภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญาที่ทำกับท่านไว้ได้ ในบางกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ และท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการใด ๆ บริษัทฯ อาจต้องรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร และอย่างไร
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เจาะจง อีกทั้ง ได้กำหนดเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประการ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ นำมาประมวลผล

จีเนียสเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลการสำรวจ ข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้าได้ให้เรามา และข้อมูลรวม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ให้บริการ วิเคราะห์ และทำให้บริการของเราดียิ่งขึ้น

ก.การใช้ข้อมูลของคุณไปในทางที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แก่
 • เปิดบัญชีผู้ใช้งาน อนุญาตให้มีการซื้อ และจัดการการชำระเงิน สื่อสารกับคุณ และการกระทำอื่นๆปรับใช้ตามความต้องการของคุณ (เช่น การแนะนำลูกค้า)
 • ให้ และเพิ่มการใช้งานบนเว็บไซต์และโมบายล์แอปพลิเคชัน รวมถึงการยืนยันการใช้งานของคุณ และให้บริการข้อมูลแบบจำเพาะ รวมถึงการติดตามการใช้งานบริการของเรา
 • ติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย, ปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย, หรือประเด็นอื่นๆ)
 • บังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงอื่นๆ
 • ติดตามและตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อต่อต้านสแปม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ
 • เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนากิจกรรมอื่นๆ อันอาจจะเป็น การประมวลผลข้อมูลและงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการดำเนินการควบคุมมาตรฐานต่างๆ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ และส่งมอบรายงานผลตรวจทางพันธุกรรม
การจะได้มาซึ่งผลวิเคราะห์ผ่านบริการของเรานั้น คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และลงทะเบียนชุดเก็บตัวอย่างเข้าระบบ และทำการส่งตัวอย่างนั้นกลับมายังบริษัทของเราก่อน ห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่คุณได้ส่งกลับมาให้เรา โดยการส่งมอบข้อมูลดิบ (raw data) จากสารพันธุกรรมให้เรา หลังจากนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลดิบจากสารพันธุกรรมแล้ว เราจะทำการวิเคราะห์และส่งมอบรายงานผลวิเคราะห์ให้คุณผ่านทางแพลตฟอร์มของจีเนียส (เวบไซต์และ/หรือโมบายล์แอพพลิเคชัน) ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ จีเนียสจะทำทุกวิถีทางในการพัฒนาบริการของเรา เช่น การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการระบุการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค. ทำการส่งแบบสอบถามและจัดโพล
เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ จึงอาจมีการส่งแบบสอบถาม โพล หรือการร้องขอให้คุณช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกได้เองว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการจะแบ่งปันให้เรา และสามารถปฏิเสธได้หากไม่ต้องการ

ง. เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารและการตลาด
เมื่อคุณได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนจีเนียส คุณกำลังยอมรับว่าเราอาจมีการส่งโปรโมชันและการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆผ่านอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน อาจมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการของเราเป็นระยะ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่และโปรโมชัน คุณสามารถยกเลิกการติดตามและการสื่อสารจากเราได้ทุกเมื่อ

จ. วิธีการที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณ และทางเลือกอื่นๆของคุณ
 • จีเนียสจะไม่แบ่งปันข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของคุณให้แก่นายจ้าง หรือผู้รับประกันภัยของคุณ
 • รายงานผลวิเคราะห์ของคุณอาจะถูกเปิดเผยแก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือใครก็ตามที่คุณยินยอมให้เปิดเผยในฐานะโค้ชด้านสุขภาพของคุณ ระหว่างที่ใช้บริการของเรา
 • จีเนียสจะไม่เปิดเผยรายงานผลของคุณให้คนอื่นใดทราบหรือรับรู้เด็ดขาด หากไม่ได้ถูกสั่งโดยคำสั่งของกฎหมาย
 • หากมีผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง จะต้องได้รับการยินยอมจากคุณให้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเท่านั้น ถึงจะมีผลทางกฏหมายได้
 • เราอาจมีการใช้รหัสดีเอ็นเอของคุณ เฉพาะในลักษณะของตัวเลขแบบพิเศษ ร่วมกับข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการระบุชื่อ หรือข้อมูลติดต่ออื่นใด และอาจมีการเข้ารหัสเพื่อใช้เป็นการภายในเท่านั้น เช่น การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทางพันธุกรรม การพัฒนาคุณภาพและความแม่นยำของรายงานผลวิเคราะห์ของจีเนียส การพัฒนารายงานผลพันธุกรรมและ/หรือบริการอื่นๆ
 • เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นถูกสั่งโดยคำสั่งศาล กฎหมาย หรือการบังคับใช้อื่นๆ
 • การจะใช้บริการวิเคราะห์พันธุกรรมของเรานั้น คุณจะต้องทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืออาจได้รับเป็นของขวัญจากเราก่อน ซึ่งจะมีการส่งชุดเก็บตัวอย่างไปให้คุณ และคุณต้องทำการลงทะเบียนชุดเก็บตัวอย่างและส่งกลับมาที่เรา เมื่อห้องปฏิบัติการของเราทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อย เราจะได้รับข้อมูลดิบทางพันธุกรรมผ่านระบบที่มีความปลอดภัย และแสดงเพียงแค่รหัสบาร์โค้ดเท่านั้น ตัวอย่างของคุณและสารพันธุกรรมของคุณจะถูกทำลายหลังจากที่ห้องปฏิบัติการทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับนโยบาย การปฏิบัติและกฎของทางห้องปฏิบัติการ
ความยินยอม
นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กิจกรรมการประมวลผลของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) ของท่าน ซึ่งหากบริษัทฯ จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ท่านยืนยันการตัดสินใจในการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับท่านได้ เนื่องจากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ดำเนินการ ดำรงไว้ และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอใช้บริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์
 • จัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่าน และเพื่อบริหาร ดำเนินการ ดำรงรักษา จัดการและใช้บริการและสินค้าต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน
 • ระบุและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือที่ท่านอาจสนใจ
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (feedback) การตอบรับเพื่อการพัฒนา สร้าง และดำเนินโมเดลธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในมาตรฐานที่สูงขึ้น หรือเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ท่าน
 • เพื่อการบริหารจัดการงานภายใน การจัดทำรายงานข้อมูลภายใน การจัดทำบัญชี การตรวจสอบทางบัญชี ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน และ
 • เสนอขาย แจกสินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือข้อเสนอให้กับท่าน
 • เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และศึกษาข้อมูลสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์รวมของประเทศไทย
อนึ่ง ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์


4. การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่านทราบ
บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลให้ท่านทราบเสมอ ไม่ว่าจะก่อนหรือ ณ เวลาที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่าน เช่น
 • เมื่อท่านรับทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว
 • บริษัทฯ เชื่อว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว หรือรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำได้หรือจะเป็นการขัดขวางการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน
 • การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นกรณีเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือ
 • บริษัทฯ รับทราบหรือได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบัติหน้าที่ อาชีพ หรือวิชาชีพของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ และได้ใช้ข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยการรักษาความลับตามที่กฎหมายกำหนด


5. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น การเขียน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ด้วยตนเอง และผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น ผ่านเว็บไซต์ คุกกี้ แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตัวอย่างเช่น ท่านมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์ม คำร้องคำขอใช้บริการของบริษัทฯ เมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ เมื่อท่านส่งจดหมาย หรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือจากบุคคลอื่นรวมถึง:
 • องค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ มีข้อตกลงในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลภายนอกซึ่งได้แจ้งให้ท่านทราบในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูลของท่านจะถูกส่งถึงบริษัทฯ
 • รัฐบาล หน่วยงานด้านกฎหมาย หรือหน่วยงานการกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ และ
 • ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่ท่านได้อนุญาตหรือมอบหมายให้มีการติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
ในกรณีที่ท่านมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 • แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าท่านกำลังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ
 • ขอรับความยินยอมในการให้ข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว
 • แจ้งให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของจีเนียส และ
 • ให้บุคคลดังกล่าวทราบรายละเอียดเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัว


6. บริษัทฯ มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจีเนียส รวมทั้ง หน่วยธุรกิจ แผนกต่างๆ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มีการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงทางสัญญากับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของจีเนียส

บริษัทฯ อาจมีการโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูล (need to know basis)
 • บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทคู่ค้า
  • บริษัทในกลุ่มจีเนียส เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ท่าน
  • บริษัทคู่ค้าของจีเนียส ที่บริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกัน ตลอดจนบริษัทในเครือของคู่ค้าดังกล่าว
 • ตัวแทนหรือผู้รับจ้าง
  • บุคคลหรือ บริษัทใดๆ ที่ทำหน้าที่ในนามจีเนียส หรือร่วมกับจีเนียส เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการจัดการ การให้ข้อมูลทางการเงิน (credit reference) การทวงถามหนี้ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การพิมพ์ การไถ่ถอน การจัดส่งเอกสาร หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของจีเนียส
 • ผู้ประกอบวิชาชีพ
  • แพทย์, โรงพยาบาล, คลินิก, ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์, ห้องปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ หรือ ที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด ๆ ที่จีเนียส ว่าจ้างเพื่อให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • อื่นๆ
  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ก็ตามที่จีเนียส มีภาระหน้าที่หรือต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ข้อพึงปฏิบัติ (code of practice) หรือแนวทางปฏิบัติ (ที่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย) รวมถึง หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานการกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล ภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ องค์กรกำกับดูแลตนเอง หรือองค์กรอุตสาหกรรม


7. การโอนข้อมูลออกนอกประเทศไทย
บริษัทฯ มีการติดต่อกับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งและใช้ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เนื่องจาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงกับของประเทศไทยไม่ได้มีอยู่ในทุกประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลถือว่ามีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะมีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือให้มีการโอนข้อมูลได้ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อยกเว้นดังกล่าวประกอบด้วย
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เมื่อท่านได้รับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการตัดสินใจหรือการป้องกันที่เพียงพอและท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการโอนข้อมูล
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา (pre-contractual) ตามที่ท่านร้องขอ
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง จีเนียสและบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน และ
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลด้วยเหตุผลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


8. สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของ ซึ่ง ภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิดังกล่าวประกอบด้วย

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ และท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยแหล่งที่มาที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
  ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/องค์กรอื่น หรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้โอนไปยังบุคคล/องค์กรอื่น เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านด้วยเหตุทางเทคนิค
 3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถคัดค้านได้ เหตุดังกล่าวอาจรวมถึงเหตุผลตามกฎหมายหรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อปฏิบัติตาม เพื่อการใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 4. สิทธิในการขอลบข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  • ท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอีกต่อไปที่จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ท่านได้คัดค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอ และ/หรือ
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้มีรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องกฎหมายภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน
  ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเพื่อดูข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลควรต้องถูกลบ หรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ท่านขอให้เพียงแค่จำกัดการใช้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นที่ต้องร้องขอให้มีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินการตามสิทธิเรียกร้อง การใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  • บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอการยืนยันความถูกต้องของหลักการในการปฏิเสธคำขอคัดค้านให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด
 7. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
  ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูล พนักงาน หรือผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่นๆ ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. สิทธิในการขอถอนความยินยอม
  ท่านสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม เว้นแต่บริษัทฯ จะมีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน
หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ มีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ตลอดเวลา โดยทำตามขั้นตอนตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน”


9. การใช้สิทธิของท่าน
ในการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร" ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และหากท่านร้องขอ บริษัทฯ จะขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่าน (หากจำเป็น) และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจคำขอของท่านดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบกลับตามคำขอของท่านได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอของท่าน

บริษัทฯ มีสิทธิทั้งปวงและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพื่อดำเนินการตามคำขอหรือปฏิเสธคำขอของท่าน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีที่ท่านยื่นคำขอมากกว่า 3 คำขอติดต่อกันภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หรือในกรณีที่ท่านยื่นคำขอนั้นมากเกินไปอย่างที่เห็นได้ชัด หรือปราศจากเหตุอันควร อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธให้ท่านทราบ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ "ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร"


10. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด
ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมักจะสอดคล้องกับระยะเวลาของอายุความและระยะเวลาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ให้มีการรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ จะได้ กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งในหลายๆ กรณีอาจนานถึง 11 ปีหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่านสิ้นสุดลง

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย หรือในกรณีที่สิทธิเรียกร้องหรือการร้องเรียนที่มีขึ้นอยู่แล้วทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเป็นการเก็บข้อมูลด้วยเหตุผลทางกฎระเบียบ หรือทางเทคนิค และหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่านี้ บริษัทฯ ยังคงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป

บริษัทฯ จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของข้อมูลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื่นเพื่อกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเมื่อบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ "ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร"


11. การตลาดและสิทธิพิเศษ (Marketing and privilege)
บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการให้สินค้าและ/หรือบริการเพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์กับท่าน และ อาจมีการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่มีอยู่ให้ท่านทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทคู่ค้าทราบเพื่อบริษัทดังกล่าวสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านทราบผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความและรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ

ในส่วนของการตลาดแบบตรง จีเนียสจะดำเนินการดังนี้:
 1. ใช้ชื่อ และ รายละเอียดที่อยู่ติดต่อของท่าน ข้อมูลบริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ และ รายละเอียดที่อยู่ติดต่อของท่าน ข้อมูลบริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ ประวัติทางการเงินของท่าน และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่จีเนียส มีอยู่ ในการทำการตลาดแบบตรง
 2. ทำการตลาดสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของจีเนียส บริษัทในกลุ่มจีเนียส และ/หรือพันธมิตรของบริษัทฯ ดังนี้:
  • การขาย การขายต่อเนื่อง (cross selling) หรือการขายต่อยอด (upselling) บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • การให้รางวัลตอบแทน โครงการส่งเสริมการขาย โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (loyalty program) หรือ โครงการสิทธิพิเศษของลูกค้า (privilege program) และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
  • การบริจาคเพื่อกิจกรรมด้านการกุศล และ/หรือด้านอื่น ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • บริการและผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าธุรกิจ
 3. เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ใน 1) ข้างต้นแก่กลุ่มบริษัทในกลุ่มจีเนียส และ/หรือพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการทำการตลาดทางตรงสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ใน 2) ข้างต้น
หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดต่อท่าน หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลใดๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน”


12. ความมั่นใจในความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัทฯ มีการใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงเข้ารหัส (encryption) และการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหล่ของข้อมูล และในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ มีการรักษา และปรับขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น ๆ และให้การรักษาความลับของข้อมูล ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นในการประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการป้องกันการสูญหาย และการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีการนำมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มาใช้กับการประมวลผลข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบเอกสาร

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้รักษาไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด หากท่านมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ "ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”


13. ไฮเปอร์ลิงก์และคุกกี้ (Hyperlinks and cookies)
เว็บไซต์ของจีเนียส อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ หรือตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งจีเนียส ไม่สามารถควบคุมเนื้อหา ความถูกต้อง ความคิดเห็นที่แสดงออก และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือวิธีที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ดังนั้น ท่านควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อศึกษารายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจใช้ 'คุกกี้' เพื่อปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติบนเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเว็บไซต์ของจีเนียส สามารถเรียกดูได้ และคุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำท่านและรายการที่ท่านชอบ หรือมักใช้ประจำเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน

ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้คือข้อมูลการตั้งค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตน ดังนั้นจะไม่มีข้อมูลที่เป็นชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่ทำให้บุคคลใดๆ สามารถติดต่อท่านโดยทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือวิธีการอื่นๆ และไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในคุกกี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน แต่การปิดการใช้งานอาจส่งผลต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทฯ อาจทำให้ท่านทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ยากและบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติม


14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงใดๆ ให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา


15. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร
หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถาม ข้อร้องเรียนหรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1503 -1504
     ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
     กรุงเทพมหานคร 10500
     ข้อมูลติดต่อ:
     อีเมล: [email protected]
     โทร: 02-010-0489
   

16. ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
ทางบริษัทฯได้มีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด ตามคำสั่งหมายเลข ต.001/2565 (Link)

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้เลื่อนการมีผลใช้บังคับของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไป ท่านจึงสามารถใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ปรับปรุงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565
chat line chat facebook