Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
เงื่อนไขการให้บริการ
คำสำคัญและคำจำกัดความ

“จีเนียส” หรือ “จีเนียสดีเอ็นเอ” ดำเนินการโดย บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด ที่ซึ่งธุรกิจจดทะเบียน ณ เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1503 -1504 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“การวิจัยจีเนียส” หมายความว่า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จีเนียสดำเนินการโดยมีเจตนาที่จะเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ การวิจัยจีเนียสใช้เพียงแค่ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลพันธุศาสตร์ และข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานจากผู้ใช้ที่ได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยเท่านั้น กิจกรรมการวิจัยจีเนียสนั้นไม่รวมอยู่ในการวิจัยและพัฒนา

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์” หมายความว่า กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดำเนินการโดยจีเนียสบนกลุ่มข้อมูลรวมที่รวบรวมจากผู้ใช้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการปรับปรุงบริการของเราและ / หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ให้กับคุณ รวมถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจนำไปสู่ความร่วมมือกับบุคคลที่สาม

“บริการ”หมายความว่า ผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บริการ และเว็บไซต์ของจีเนียส (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ, ข้อความ, กราฟิก และวัสดุและข้อมูลอื่น ๆ ) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่คำนึงว่าการใช้นั้นเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานหรือไม่

 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ
 • รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์และบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการจ่ายเงินของท่าน หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการสำรวจคือข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบสำรวจในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีจีเนียสของคุณ ข้อมูลการสำรวจอาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยจีเนียสหากคุณได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอม
 • เนื้อหาของผู้ใช้ คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลที่ผู้ใช้รายงาน, ข้อมูลการสำรวจ เช่นข้อความ, วิดีโอ, ข้อความ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิกหรือวัสดุอื่น ๆที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้บริการจีเนียส ไปยังหรือผ่านจีเนียส
 • ข้อมูลพฤติกรรมบนเว็บ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ ของ Geneus (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์, โดเมน, การดูหน้าเว็บ) ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก, คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน
 • ข้อมูลรวม หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปปะปนและรวมอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งได้
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive data) ของท่าน เช่น

 • ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล
 • เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์
 • รสนิยมหรือวิถีทางเพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม
คำสำคัญและคำจำกัดความ

การใช้บริการของจีเนียส ใด ๆ ของคุณเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับจีเนียส ที่เขียนไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ใช้กับการใช้บริการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. การส่งตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มเพื่อสกัดดีเอ็นเอและประมวลผลดีเอ็นเอ
 2. การใช้และ/หรือการโต้ตอบกับข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์จีเนียส
 3. การสร้างและใช้บัญชีจีเนียสไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ โดยไม่ต้องให้ตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม หรือข้อมูลทางพันธุกรรม

ในการใช้บริการ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ คุณสามารถยอมรับเงื่อนไขการให้บริการได้โดย (1) คลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งตัวเลือกนี้ได้ทำขึ้นสำหรับคุณโดยจีเนียสสำหรับบริการใดๆก็ตาม, (2) การยอมรับเอกสารยินยอม และ/หรือ โดย (3) ใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจีเนียสจะถือว่าการใช้งานบริการของคุณเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการจากจุดนั้นเป็นต้นไป นอกจากนี้เมื่อใช้บริการจีเนียส คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือกฏใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวที่อาจมีการปิดประกาศ, แก้ไข, และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว แนวทางหรือกฏดังกล่าวทั้งหมดที่ถูกอ้างอิงถึงเงื่อนไขการให้บริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขดังกล่าว ทางเราจะแจ้งให้ทราบตามที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ จีเนียสอาจเสนอบริการอื่น ๆ เป็นครั้งคราวซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
 1. ไม่ว่าคุณจะส่งตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของคุณเอง ตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มสำหรับบุคคลใดที่คุณมีอำนาจทางกฎหมายที่จะเห็นด้วย หรือให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณเอง คุณอาจไม่สามารถใช้บริการหรืออาจไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หาก (1) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับจีเนียส หรือ (2) คุณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในประเทศที่คุณพำนักอยู่
 2. นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นหากคุณให้หรือจัดให้สำหรับข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณเองคุณต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในนามของตัวคุณเองหรือผู้ที่คุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยินยอมแทนได้
 3. หากการใช้บริการของคุณรวมถึงการสร้างบัญชีจีเนียสโดยไม่ส่งตัวอย่างน้ำลายหรือให้ข้อมูลทางพันธุกรรม คุณต้องมีอายุสิบสาม (13) ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
การบริการ

บริการนี้รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ของจีเนียสและบริการทดสอบทางพันธุกรรมส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรวบรวม, การประมวลผล, การสกัด, และการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำลาย / เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม และข้อมูลพันธุกรรมของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายละเอียดอื่นๆที่อาจมีการเพิ่มหรือปรับปรุงในบริการปัจจุบันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ คุณรับทราบและตกลงว่าบริการนี้จัดให้ "ตามที่เป็น" และขึ้นอยู่กับองค์ความรู้การวิจัยทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้และ / หรือดำเนินการโดยจีเนียสในเวลาที่ซื้อหรือดู ในขณะที่การวิจัยและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่เสมอ จีเนียสมีการคิดค้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับแม่นยำและไปได้มากที่สุดแก่ผู้ใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการที่จีเนียสให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณรับทราบและยอมรับว่าจีเนียสอาจหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ในการที่ให้บริการบางอย่าง (หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลา คุณไม่ต้องแจ้งให้จีเนียสทราบเมื่อคุณหยุดใช้บริการเว้นแต่คุณจะขอปิดบัญชีของคุณ จีเนียสไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้บริการที่ไม่ได้รับการอนุมัติในเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใครสามารถใช้บริการของเราได้บ้าง

เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึง เข้าใจ และได้รับประโยชน์จากจีโนมของตนเอง อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับผู้ที่สามารถใช้บริการของเราได้ โดยการใช้บริการหรือลงทะเบียนบัญชี คุณแสดงออก รับรอง และตกลงว่า:

 1. คุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Geneus ได้
 2. คุณไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณใช้บริการ
 3. คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 4. ตัวอย่างที่คุณให้กับ Geneus เป็นตัวอย่างของคุณเอง หรือตัวอย่างของผู้เยาว์ที่คุณเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือตัวอย่างของบุคคลที่คุณเป็นผู้แทนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 5. ตัวอย่างที่คุณให้กับ Geneus ไม่ได้มาจากผู้ที่เคยรับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิด
 6. คุณไม่ใช่บริษัทประกันภัยหรือนายจ้าง และ
 7. คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อการสืบสวนทางนิติเวชใด ๆ
ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบริการของจีเนียส
 1. ข้อจำกัด – ข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่สำคัญ และคุณยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับจากจีเนียส, พนักงานของจีเนียส, และอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
 2. มีการคัดเลือกการแปรผันทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสุขภาพที่เราให้บริการ ชุมชนวิทยาศาสตร์และการวิจัยยังคงมีเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์มากขึ้น และหนึ่งในภารกิจของเราคือสนับสนุนการวิจัยนี้ นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากแตกต่างกันและ/หรือไม่รวมอยู่ในการศึกษาทางพันธุกรรมจำนวนมาก เนื่องจากบริการของเรามีการตีความข้อมูลทางพันธุกรรมโดยอาศัยการศึกษาที่ตีพิมพ์เหล่านี้ การตีความบางอย่างที่เราให้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ นอกจากนี้การวิจัยทางพันธุกรรมในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการแปลความหมายของดีเอ็นเอโดยจีเนียส เพื่อที่จะขยายและเร่งความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางพันธุกรรมในการดูแลสุขภาพเราขอเชิญผู้ใช้ที่ได้รับข้อมูลจากดีเอ็นเอของตนเองทุกคนเข้าร่วมในการวิจัยจีเนียส การมีส่วนร่วมในการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจและขึ้นอยู่กับเอกสารยินยอม
 3. จีเนียสไม่รับประกันผลลัพธ์ของการกระทำ, วิธีการ, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ของเรา หากเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่อาจใช้งานได้กับคุณตามข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น จีเนียสไม่ใช่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์ ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในบริการของเรา ที่ควรจะถือว่าเป็นคำแนะนำหรือการวินิจฉัย ข้อมูลและรายงานที่สร้างโดยเราไม่ควรตีความเพื่อใช้แทนการปรึกษาแพทย์, การประเมิน, หรือการรักษา การใช้บริการของคุณไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบแพทย์กับผู้ป่วยระหว่างคุณกับจีเนียส
 4. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแต่เพียงผู้เดียวตามข้อมูลจากจีเนียส คุณควรหารือเกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือแพทย์ก่อนดำเนินการกับข้อมูลที่ให้บริการโดยจีเนียส มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเลือกวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อลักษณะของสุขภาพเช่นกัน
 5. การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรมของทุกคนนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน ในบางกรณีข้อมูลพันธุกรรมอาจให้ความรู้และข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเครียดและอารมณ์รุนแรงและมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของคุณ คุณควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณก่อนที่จะใช้บริการของจีเนียส
 6. คุณควรเข้าใจว่า หากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้บริการเพิ่มเติมจากจีเนียส และ/หรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อประเมินและทำความเข้าใจความหมายของดีเอ็นเอของบุคคลหนึ่ง ในหลายกรณี การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ ได้มาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายทางพันธุกรรมบางอย่างและลักษณะที่แตกต่างกัน ข้อมูลทางพันธุกรรมมักไม่สามารถให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการที่ยีนบางยีนส่งผลต่อยีนอื่นๆ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีนัยสำคัญ
 7. ในระหว่างการบริการเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึม (สนิป)จำนวนมาก ในฐานะบริษัท เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์และการรายงานของเราเกี่ยวกับบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมและลักษณะที่หมายถึง ในรายงานผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ บางสนิปที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้จะถูกวิเคราะห์โดยอัลกอริทึมของจีเนียส นี่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณต้องการเข้าถึงบริการเต็มรูปแบบของเราและคุณสามารถติดต่อเราโดยตรง
 8. การแบ่งปันข้อมูลทางพันธุกรรม - ข้อมูลทางพันธุกรรมที่คุณแบ่งปันกับผู้อื่นเช่น บริษัท ครอบครัวเพื่อนหรือนายจ้างควรกระทำด้วยความระมัดระวัง ทุกวันนี้มีธุรกิจหรือบริษัทประกันภัยน้อยมากที่ขอข้อมูลทางพันธุกรรม เราสามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณในระบบของเราปลอดภัยจากบริษัทประกันภัยเหล่านั้น แต่ถ้าคุณได้รับบริการผ่านโรงพยาบาลและ/หรือคลินิก ความปลอดภัยอาจไม่รับประกัน นอกจากนี้ข้อมูลทางพันธุกรรมที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโค้ชสุขภาพของเรา อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางการแพทย์ของคุณ และมีโอกาสถูกเข้าถึงได้จากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภายนอกหรือบริษัทประกันภัยภายนอกในอนาคต ที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับจีเนียส การเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลทางพันธุกรรมกับผู้ให้บริการประกันภัยเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองและหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจการคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลทางพันธุกรรมก่อนที่จะเปิดเผย
 9. เทคโนโลยีที่ใช้โดยจีเนียส ซึ่งมีการใช้ในการวิจัย ยังไม่ได้ใช้สำหรับการทดสอบทางคลินิก เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุกรรมสำหรับการใช้งานทางคลินิกเราอาจเชิญผู้ใช้ให้ยินยอมให้เข้าร่วมในการวิจัยจีเนียสโดยสมัครใจ
การเป็นตัวแทนของผู้ใช้

ในการใช้บริการจีเนียส คุณรับทราบ, ยอมรับ, และแสดงดังต่อไปนี้:

 1. คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากจีเนียส ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัย, ป้องกัน, หรือรักษาอาการหรือโรคใด ๆ หรือเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของสุขภาพของคุณโดยไม่มีข้อมูลทางการแพทย์และทางคลินิก
 2. คุณเข้าใจว่าบริการจีเนียสนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการวิจัย, ให้ข้อมูล, และเพื่อการศึกษาเท่านั้น และในขณะที่ข้อมูลจีเนียสอาจชี้นำไปสู่การวินิจฉัยหรือการรักษาที่เป็นไปได้ ควรได้รับการยืนยันและเสริมด้วยข้อมูลการทดสอบทางการแพทย์และทางคลินิกเพิ่มเติม คุณรับทราบว่าจีเนียสให้คำแนะนำและแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ
 3. คุณให้สิทธิ์แก่จีเนียส, คู่สัญญาของจีเนียส, และผู้รับมอบหมาย ในการดำเนินการให้บริการจีโนไทป์และหาลำดับในดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างน้ำลายและ/หรือเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของคุณอย่างสมบูรณ์ และคุณขอให้จีเนียสเปิดเผยผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณแก่คุณและผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยเฉพาะ
 4. คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปเมื่อคุณให้ตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม และ/หรือเข้าถึงข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทยเงื่อนไขนี้สามารถนำไปใช้กับกฎหมายเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 5. คุณรับประกันว่าตัวอย่างใด ๆ ที่คุณให้ไว้คือน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของคุณเอง หากคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในนามของบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายและ/หรือการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย คุณยืนยันว่าตัวอย่างที่ให้มานั้นเป็นตัวอย่างของบุคคลนั้น
 6. หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทยที่ให้ตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ทางคุณรับประกันได้ว่าการกระทำนี้ไม่อยู่ภายใต้การห้ามส่งออกหรือข้อจำกัดในประเทศที่คุณพำนักอยู่
 7. คุณยอมรับว่าตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มที่คุณให้ไว้และข้อมูลทั้งหมดจากบริการอาจถูกถ่ายโอนและ/หรือดำเนินการนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่
 8. คุณรับรองว่าคุณไม่ใช่บริษัทประกันภัยหรือนายจ้างที่พยายามรับข้อมูลทางพันธุกรรมจากผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง
 9. คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลจีเนียส และจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของจีเนียส
 10. การสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน: คุณเข้าใจว่าโดยการให้ตัวอย่างใด ๆ, การประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ, การเข้าถึงข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ, หรือให้ข้อมูลที่รายงานด้วยตนเอง คุณไม่มีสิทธิ์ในงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์อื่นเชิงพาณิชย์ที่อาจพัฒนาโดยจีเนียสหรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีหรือเป็นผลมาจากข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีอำนาจภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในรัฐหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยในการเป็นตัวแทนเหล่านี้ ในกรณีที่มีการละเมิดการเป็นตัวแทนเหล่านี้ จีเนียสมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในปัจจุบันหรือในอนาคต และคุณจะแก้ต่างและชดเชยจีเนียส และบริษัทในเครือ และพันธมิตรที่ร่วมมือกันเพื่อความรับผิด, ค่าใช้จ่าย, หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการเป็นตัวแทน

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, รหัสผ่าน และข้อผูกมัดด้านความปลอดภัย

ในการพิจารณาการใช้บริการของคุณ คุณตกลงดังต่อไปนี้:

 1. ให้ข้อมูลทั่วไปที่เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน, และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 2. รักษาและอัปเดตข้อมูลทั่วไปโดยทันทีเพื่อให้เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน, และครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลทั่วไปใด ๆ ที่ไม่เป็นจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นปัจจุบัน, หรือไม่ครอบถ้วน หรือหากจีเนียสสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นปัจจุบัน, หรือไม่ครบถ้วน จีเนียสมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานของบริการปัจจุบันหรืออนาคต
 3. คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (เช่นรหัสผ่านและบัญชี) และรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ หากคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงเว็บไซต์ของจีเนียสผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณจะแก้ต่างและชดใช้ค่าเสียหายให้จีเนียส และบริษัทในเครือและพันธมิตร เพื่อรับผิดชอบต่อความรับผิด, ค่าใช้จ่าย, หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าว คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อจีเนียสในการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ (ข) อย่าลืมออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละครั้ง จีเนียสไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีเนียส

ในการใช้บริการคุณต้องรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวโดย (ก) ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จีเนียสให้บริการสำหรับคุณ หรือโดย (ข) ใช้บริการจริง

ข้อมูลที่ปิดประกาศผ่านบริการ

จีเนียสจะไม่ควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ปิดประกาศผ่านบริการและไม่รับประกันความถูกต้องหรือคุณภาพของเนื้อหาใดๆของผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่เนื้อหาของจีเนียส คุณยอมรับว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใช้บริการ จีเนียสจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ไม่ใช่ของจีเนียส รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดในเนื้อหาดังกล่าว หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวที่ปิดประกาศ ส่งอีเมล หรือแบ่งปันผ่านบริการ

คุณรับทราบว่าจีเนียสมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบ, กรอง, แก้ไข, หรือปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ จีเนียสมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใด ๆ ที่จีเนียสมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและตกลงว่าคุณแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ

วัตถุที่จัดหาให้จีเนียส-กรรมสิทธิ์ของคุณ
 1. เนื้อหาของผู้ใช้ จีเนียสไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณมอบให้จีเนียส (รวมถึงข้อเสนอแนะและคำแนะนำ) หรือปิดประกาศ, อัปโหลด, ป้อนข้อมูล, หรือส่งไปยังบริการ คุณรักษาสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณภายใต้สิทธิที่ได้รับด้านล่างและสิทธิของเราในทรัพย์สินของเรา อย่างไรก็ตามโดยการส่ง, ปิดประกาศ, หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ คุณอนุญาตและตกลงที่จะให้เรา จีเนียส, บริษัทในเครือ, คู่สัญญา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สัญญาช่วงที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่ได้รับ) และผู้สืบทอด และมอบหมายให้แก่ทั่วโลก, ไม่ผูกขาด, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่มีค่าส่วนแบ่ง, ชำระแล้วทั้งหมด,สามารถโอนสิทธิและใบอนุญาตได้, ใบอนุญาตที่มีสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงผ่านหลายระดับ, เพื่อคัดลอก, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, เผยแพร่, ส่ง, แจกจ่าย, จัดเตรียมงานดัดแปลง, ดำเนินการ, แสดง, ใช้งาน, และใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด, และสร้างงานดัดแปลงจากที่ใด ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่ง, ปิดประกาศ, หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ คุณรับทราบและตกลงว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์ของจีเนียสในการทำให้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวมีให้กับบริษัท, องค์กร, หรือบุคคลอื่นที่จีเนียสมีความสัมพันธ์ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับเงินหรือมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับเนื้อหาของคุณไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคต รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเท่าที่จีเนียสหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ใช้เนื้อหาของคุณ ได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สาม สำหรับเนื้อหาของคุณ หรือพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ตามเนื้อหาของคุณ
 2. ข้อมูลทางพันธุกรรมและ/หรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้นและจีเนียสไม่มีภาระผูกพันในการกระทำเช่นนั้นในนามของคุณ เมื่อเราประมวลผลตัวอย่างน้ำลาย/ เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของคุณแล้ว มันจะไม่มีทางกลับคืนสู่สภาพเดิมและไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้ ดูเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลตัวอย่าง ข้อมูลทางพันธุกรรมใด ๆ ที่ได้มาจากน้ำลาย/ เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของคุณยังคงเป็นข้อมูลของคุณภายใต้สิทธิ์ที่เราเก็บไว้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณเข้าใจว่าคุณไม่ควรคาดหวังผลประโยชน์ทางการเงินจากจีเนียสที่เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ ให้บริการแก่คุณ หรือตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา แบ่งปันหรือรวมไว้ในข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้รวมกับพันธมิตรการวิจัย รวมถึงพันธมิตรทางการค้าและ / หรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน
 3. การสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน คุณเข้าใจว่าโดยการให้ตัวอย่างใด ๆ, การประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ, เข้าถึงข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ, หรือให้ข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้ คุณไม่มีสิทธิ์ในงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่อาจพัฒนาโดยจีเนียส หรือพันธมิตรที่ร่วมมือกัน คุณเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่รวมหรือเป็นผลมาจากข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณหรือข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้
ไม่มีการขายต่อบริการ

นอกเหนือจากเงื่อนไขของใบอนุญาตจำกัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณกับจีเนียส และ/หรือหุ้นส่วนของจีเนียส คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่าย, คัดลอก, ขาย, ขายต่อ, ดำเนินการ, เผยแพร่, ทำซ้ำ, ทำสำเนา, ดัดแปลง, และ/หรือสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ

การปรับเปลี่ยนการบริการ

เนียสขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไขหรือยกเลิก, ชั่วคราวหรือถาวร บริการ(เต็มและ/หรือบางส่วน) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและยอมรับว่า (1) การแก้ไขอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในบริการของจีเนียสบางส่วนและ (2) จีเนียสจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการดัดแปลงใด ๆ รวมถึงการหยุดให้บริการ

ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราวและอาจมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากจีเนียส การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงบริการ คุณตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้จีเนียสส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้คุณ) เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าจีเนียสอาจเสนอเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมและ/หรือตีความข้อมูลทางพันธุกรรมในอนาคต หากการที่คุณซื้อบริการครั้งแรกไม่ได้ให้ผลครอบคลุมเพียงพอ หรือไม่สามารถตีความข้อมูลพันธุกรรมของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต

การสิ้นสุด

เงื่อนไขการให้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือจีเนียสตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

หากคุณต้องการยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับจีเนียส คุณสามารถทำได้โดยการแจ้งให้จีเนียสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดบัญชีของคุณ สำหรับบริการทั้งหมดที่คุณใช้ การแจ้งของคุณควรทำโดยการส่งถึงจีเนียสไปยังที่อยู่ของจีเนียสซึ่งได้มีการเขียนไว้ในหัวข้อประกาศ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกบัญชีของคุณออนไลน์ผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า หากคุณให้การแจ้งเตือนออนไลน์ จีเนียสจะส่งอีเมลขอให้คุณยืนยันคำขอของคุณ และการแจ้งเตือนของคุณจะมีผลหลังจากการยืนยันอีเมลฉบับที่สองจากคุณ

จีเนียสสามารถยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณ, รหัสผ่าน, และบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา หาก:

 1. คุณละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ หรือกระทำและ/หรือแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ
 2. จีเนียสจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย
 3. พันธมิตรที่จีเนียสเสนอบริการแก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับจีเนียสหรือหยุดให้บริการแก่คุณ
 4. จีเนียสไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศหรือรัฐที่คุณอาศัยอยู่อีกต่อไป
 5. การให้บริการแก่คุณโดยจีเนียสนั้น ในความเห็นของจีเนียสนั้นไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป

กิจกรรมที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุติการใช้บริการของคุณอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม คุณรับทราบและยอมรับว่าจีเนียสไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

ความคงอยู่ของเงื่อนไข

การสิ้นสุดของเงื่อนไขการให้บริการ หรือบัญชีผู้ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่มีอยู่ของผู้ใช้ต่อจีเนียส หรือจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาของบุคคลที่ได้เพิ่มขึ้นจนถึงการเลิกจ้าง

ไฮเปอร์ลิงก์และเว็บไซต์จีเนียส

คุณรับทราบและยอมรับว่าจีเนียสจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหา, สินค้า, หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่หรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์หรือแหล่งที่มาใดๆ

กรรมสิทธิ์ของจีเนียส

คุณรับทราบและยอมรับว่าจีเนียส (หรือผู้ได้รับอนุญาตจากจีเนียสตามความเหมาะสม) เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย, กรรมสิทธิ์, และผลประโยชน์ในและต่อบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตร) คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าบริการอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับโดยจีเนียส และคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากจีเนียสก่อน

คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าบริการและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ ("ซอฟต์แวร์") มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่นำเสนอให้คุณผ่านบริการหรือผู้สนับสนุนได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, สิทธิบัตร, หรือกรรมสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างสมบูรณ์จากจีเนียส คุณตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดัดแปลง, ให้เช่า, เช่าซื้อ, ให้ยืม, ขาย, แจกจ่าย, หรือสร้างผลงานต่อเนื่องของวิศวกรรมย้อนกลับหรือการพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสที่มาของบริการหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน ซอฟต์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากบริการไม่รวมซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานได้ผ่านบริการเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของจีเนียส การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน")

บริษัท จีเนียส จำกัด และโลโก้จีเนียสอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเครื่องหมายการค้าของจีเนียส และเครื่องหมายเหล่านี้พร้อมกับชื่อทางการค้าจีเนียสอื่น ๆ, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อโดเมน, และคุณสมบัติของแบรนด์ที่โดดเด่นอื่น ๆ คือ "เครื่องหมายจีเนียส " เว้นแต่คุณได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับจีเนียส ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการที่ให้สิทธิ์คุณในการใช้เครื่องหมายจีเนียส และคุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้งานในลักษณะใด ๆ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ลบ, ปิดบัง, หรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ที่อาจติดอยู่หรือมีอยู่ในบริการ

คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะใด ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบดัดแปลงรวมถึง (ไม่จำกัด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการด้วยวิธีอื่นใดนอกจากผ่านทางอินเทอร์เฟซที่จีเนียสหรือพันธมิตรจัดหาให้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

คุณรับทราบและยอมรับโดยสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

 1. คุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการนี้ด้วยตัวของคุณเอง โดยการบริการจะอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" จีเนียสปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทางพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด
 2. จีเนียส ไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ (ข) บริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูล, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณและ (จ) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะต้องได้รับการแก้ไข
 3. การดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ หรือการได้รับผ่านการใช้บริการนั้น กระทำขึ้นโดยความไตร่ตรองและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งใดก็ตาม
 4. คุณควรจะระมัดระวังเสมอเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือผู้ที่คุณมีอำนาจตามกฎหมาย จีเนียสไม่ได้ควบคุมการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในบริการของคุณและด้วยเหตุนั้น จีเนียสไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
ข้อจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบและยอมรับอย่างสมบูรณ์ว่าจีเนียสไม่มีความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เหตุบังเอิญ, เหตุเฉพาะ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการขาดทุนของรายได้, เจตนาดี, การใช้, ข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่สามารถเข้าใจได้อื่นๆ (แม้ว่าจีเนียสจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) จากการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ความไม่สามารถใช้บริการได้
 2. การดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้รับผ่านหรือจากบริการ
 3. ความล้มเหลวของคุณในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบและความลับของคุณ
 4. การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. การอนุญาตโดยไม่สมควรสำหรับบริการโดยบุคคลที่อ้างสิทธินั้น
 6. การแถลงหรือการชี้นำของบุคคลที่สามในบริการ
ประกาศ

จีเนียสอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือจดหมายธรรมดา จีเนียสอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือเรื่องอื่น ๆ ด้วยการแสดงประกาศหรือลิงค์ในเว็บไซต์หรือผ่านบริการ

ประกาศอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้จะต้องส่งถึง:

      บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด
      เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1503 -1504
      ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
      กรุงเทพมหานคร 10500
    

นอกจากนี้ จีเนียสยอมรับการบริการตามกระบวนการ ณ ที่อยู่นี้ ประกาศใด ๆ ที่คุณให้ไว้โดยไม่ปฏิบัติตามหัวข้อนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

จีเนียสสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จีเนียสจะทำสำเนาใหม่ของการอัพเดตเงื่อนไขการให้บริการบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใด ๆ จะมีให้สำหรับคุณจากหรือผ่านบริการ คุณเข้าใจและยอมรับว่าหากคุณใช้บริการหลังจากวันที่เงื่อนไขการให้บริการเปลี่ยนไป จีเนียสจะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ปรับปรุงแล้ว

การละเมิดหรือการสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือจีเนียสมีเหตุผลที่สงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ จีเนียสมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในอนาคตและปัจจุบัน

เบ็ดเตล็ด
 1. ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการเป็นตัวแทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับจีเนียสซึ่งควบคุมการใช้บริการของคุณ คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลเมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้อง, เนื้อหาของบุคคลที่สาม, หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
 2. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ
  ข้อพิพาทใด ๆ กับจีเนียสที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง ("ข้อพิพาท") จะถูกควบคุมโดยกฎหมายประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางของคุณหรือที่ๆคุณเข้าถึงจีเนียส ความขัดแย้งและข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎของอนุญาโตตุลาการประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทยในภาษาไทยด้วยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยอนุญาโตตุลาการ ตามคำร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายอนุญาโตตุลาการและเอกสารค่าใช้จ่ายทนายความที่ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้รับภาระโดยฝ่ายที่สูญเสียในที่สุด
 3. การยอมรับของรูปแบบสิ่งพิมพ์
  ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และ/หรือประกาศใด ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะยอมรับได้ในการพิจารณาคดีหรือการบริหารตามข้อตกลงนี้ในระดับเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
 4. ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อในเงื่อนไขการให้บริการมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา
 5. ข้อกำหนดที่สามารถแยกได้ หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
 6. การแก้ไข
  เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไข, เพิ่มเติม หรือแทนที่ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ มีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ที่ www.GeneusDNA.com หรือเมื่อแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงได้ตลอดเวลาตามที่กล่าวไว้ในส่วน "การเลิกจ้าง"
 7. การมอบหมาย
  คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ การมอบหมายใด ๆ จะไม่มีผล เราสามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนจีเนียส ให้กับบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์และภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้
chat line chat facebook